AZ ELRAGADTATÁS – MILLIÓK ELTŰNÉSE

15 Perc. Olvásási idő

Az erősödő környezeti- és gazdasági válság mellett a jövőben egy másfajta megrázkódtatás is éri majd a világot. Ez lesz Jézus Krisztus második eljövetele, ami semmiben sem fog hasonlítani a 2000 évvel ezelőtti első eljövetelére.

Ez egy olyan esemény lesz, amire az emberiség nagy része nem talál majd magyarázatot: sok ember egyik pillanatról a másikra egyszer csak eltűnik. Jézus ugyanis ezúttal azért jön majd, hogy elvigye a Földről azokat, akik benne hisznek, mert Isten szándéka az, hogy az övéit megkímélje a Földre váró legnagyobb csapásoktól:

- Hirdetés -

És várjátok az Ő Fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, Jézust, aki megszabadít minket amaz eljövendő haragtól.

(I. Thessalonika 1:10)

A nagyköveteket is hazahívják, ha háború tör ki abban az országban, ahol szolgálatot teljesítenek. Jézus Krisztus is hazahívja majd az övéit, akiket földi követeinek tekint

Jézus ezúttal nem látható módon jön majd el, vagyis nem jön le a Földre, hanem csak a felhőkig jön, s ott találkozik majd az övéivel.

Túlzás nélkül mondható, hogy az elragadtatással sok millió ember tűnik el váratlanul a Földről, ami az itt maradtak szemében hatalmas tragédiának tűnik majd. Bizonyára ez lesz a legnagyobb médiaszenzáció az emberiség történetében. Nyilván lesznek különféle elméletek arra, hogy mi történhetett: terrorakció, földönkívüli támadás, vagy esetleg az az evolúciós tisztulás, amit a New Age irányzat jósolt meg a múlt század második felében. (Szerintük a jövőben új evolúciós korszakba lép a világ, de előtte a Föld valamiképpen megtisztul az „elavult eszméket” valló kereszténységtől, mivel ők akadályozzák a harmónia helyreállását a kozmoszban.)

- Hirdetés -

A sokféle elmélet között azt azonban nem fogadja majd el az emberiség, hogy a Bibliában leírt elragadtatás történt meg:

Az igaz eltűnik, és nem érti senki, és az irgalmasságot cselekedők elragadtatnak, és senki nem fogja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz.

(Ézsaiás 57:1)

Az elragadtatást az teszi majd igazán drámai eseménnyé a Földön maradt emberek számára, hogy a hívőkkel egyidőben a kisgyerekek is el fognak tűnni a Földről. Jézus egyértelműen kinyilvánította, hogy a gyerekek Isten országához tartoznak:

Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.

(Márk 10:14)

Az elragadtatás témája körül kering több teória is.

Viszont tudjuk, hogy Isten igéje nem teória, hanem a kétségen kívüli igazság. Éppen ezért egyetlen igazság létezik és ezért az Úr igéjét kell segítségünkre hívnunk. Először is a tisztázandó kérdés egyike, hogy az elragadtatásunk mikor fog megtörténni? A nagy nyomorúság előtt vagy után? Hogy a kérdésre választ kapjunk, először tisztáznunk kell, hogy mit jelent a nagy nyomorúság. Elsőként kezdjük ezzel az igével:

„Mert az Isten nem kímélte meg a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Nem kímélte meg az őskor világát sem, hanem csak Nóét, az igazság hirdetőjét őrizte meg nyolcadmagával, amikor özönvízzel borította el az istentelenek világát. Elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Sodoma és Gomora városát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek. Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. Mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött közöttük gonosz cselekedeteiket látva és hallva.”

2Péter levele 2,4-8

Lót napról-napra gyötrődött közöttük, vagyis nyomorúsága volt. Tehát azt látjuk, hogy Isten nem kímélte meg a nyomorúságtól, de a folytatást ismerve tudjuk, hogy Lót-ot és a családját kiragadta az Úr! De miből is ragadta ki őket az Úr? A nyomorúságból? Nem, hiszen azt nap mint nap megélte. Az Isten haragjából ragadtatott ki!

- Hirdetés -

„Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak; és akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, Aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele. Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekeszitek is.”

1Thesszalonikai levél 5,1-11

Figyeltünk az igerész elejére? Nyilvánvalóan az elragadtatásról írt Pál és amit ki akarok emelni ebben az igerészben az a következő:

„Mert nem haragra rendelt minket az Isten…”

Mint ahogy már említettem, Lót-ot és családját is az Úr haragjából ragadta ki Isten. A haragnak azok lesznek a részesei, akik istentelenül élnek. Isten pedig azokat menti ki, akik igazak Őelőtte. Isten ugyanis azokra nem árassza ki haragját, akik az Ő akarata szerint járnak. Mert igazságtalanság lenne Istentől, Isten pedig mindenek felett a legigazabb!

- Hirdetés -

Vegyük következőként Noé történetét. Nagy istentelenség volt az ő idejében, gonoszsággal telt meg a föld és Noé minden bizonnyal gyötrődött a gonoszságukat látva. De mi is történt később vele? Isten kiragadta őt, megkímélve az Isten haragjától ami özönvíz formájában érte az egész földet. De történt még ott valami, de erre később visszatérünk.

Az igék által láthatjuk, hogy a nyomorúság és az Isten haragja között nagy különbség van. Vegyük akár Lót vagy Noé esetét, láthatjuk, hogy az istentelenül élő emberek miatt élték át a nyomorúságot, majd az Isten haragjától ezek az igazak megmenekültek, míg az istentelenek elvesztek. Isten az igazakat addig megtartotta az istentelenek között, amíg a pusztulás el nem érkezett a gonoszokra. De miért is halasztja ezt a végsőkig Isten?

„Hiszen nem kívánom én a bűnös ember halálát – így szól az én Uram, az ÚR -, hanem azt, hogy megtérjen útjáról, és éljen.”

Ezékiel könyve 18,23

Az igazak fénylenek a sötétségben, ezért nem vesz ki minket e világból, hanem a végsőkig megtart minket. Jézus szavai ide kívánkoznak:

„Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: én meggyőztem a világot.”

János evangéliuma 16,33

Az Úr nem ígéri, hogy nyomorúságoktól mentes életünk lesz, sőt, éppen azt erősíti meg, hogy részesei leszünk. De ez természetes is, hiszen több az istentelen, mint az igaz, és aki igaz, az gyötrődni fog az istentelenségek láttán.

A kérdés tehát az volt, hogy a nagy nyomorúság előtt fog elragadni minket az Úr? A válasz az, hogy nem a nagy nyomorúság előtt, hanem az Isten haragja előtt fog elragadni minket!

- Hirdetés -

A Jelenések könyvében olvashatunk 7 pecsét feltöréséről, 7 angyalról akik trombitálnak, három „jaj”-ról ami az utolsó három trombitálás része, ezek után pedig az Isten haragjának a poharai következnek. Ami a trombitákat illeti, Pál így fogalmaz:

„Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és e halandó test halhatatlanságot öltsön magára.”

1Korintusi levél 15,51-53

Az utolsó trombitaszóra! Pál valóban egy titkot mondott el nekünk, ez a kulcs pedig nyitni fogja amit a Jelenések könyvében olvashatunk:

„Hanem a hetedik angyal szavának napjaiban, mikor trombitálni kezd, akkor elvégeztetik az Istennek titka, amint megmondotta az ő szolgáinak a prófétáknak.”

Jelenések könyve 10,7

Még a hetedig trombita hangja előtt bevezeti az ige, hogy az Istennek titka elvégeztetik. És mi ez a titok?

„De azokban a napokban, azután a nyomorúság után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, És az ég csillagai lehullanak, és az egekben levő hatalmasságok megrendülnek. És akkor meglátják az embernek Fiát eljőni felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. És akkor elküldi az ő angyalait, és egybegyűjti az ő választottait a négy szelek felől, a föld végső határától az ég végső határáig. A fügefáról vegyétek pedig a példát. Amikor ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meglesznek, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzetség, amíg meg nem lesznek mindezek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.”

Márk evangéliuma 13,24-33

Erről se az angyalok, sem pedig a Fiú nem tudnak! Ez a titok pedig az elragadtatás időpontja. Olvassuk el a Jelenések könyvében is az Isten titkát:

„A hetedik angyal is trombitála, és nagy szózatok lőnek a mennyben, amelyek ezt mondják vala: E világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön örökké uralkodik. És a huszonnégy Vén, aki az Isten előtt ül az ő királyiszékeiben, esék az ő orcájára és imádá az Istent, Ezt mondván: Hálát adunk néked Uram, mindenható Isten, aki vagy és aki valál és aki eljövendő vagy; mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak; és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában; és lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések, és földindulás és nagy jégeső.”

Jelenések könyve 11, 15-19

A frigyláda! A szövetségünk bizonysága Istennel! Megjött a Menyasszony (Isten egyháza) tiszta fehér ruhában az ő Férjéhez!

Páltól tehát megtudtuk, hogy az utolsó trombitaszóra fogunk elragadtatni, a Jelenések könyvében pedig beazonosítva láthatjuk, hogy ez a 7. trombitálás lesz, amikor is Isten titka amelynek idejét még a Fiú sem tudta, bekövetkezik: elragadtatik Isten egyháza. A 7. trombitálás után megkezdődik a harag 7 pohara, amikor Isten haragja öntetik ki a földre. Ez elől fog elragadni minket az Úr, mert ahogyan már olvastuk előzőleg: „Mert nem haragra rendelt minket az Isten…”

Elengedhetetlen, hogy ejtsünk legalább néhány gondolatot a harag 7 poharának kiöntetésének idejéről. Ugyanis lesznek ez idő alatt is megtértek, a 144 ezer megpecsételt szent is jelen lesz és angyalok is fogják hirdetni az evangéliumot. A 7 pohár általi csapás csak azokat fogja érni, akik imádják és felvették a fenevad bélyegét, mert Isten nem sújtja azokat a haragjával, akik igazak Őelőtte. Továbbá Isten utasítja is a gyermekeit, a következőkre:

„És hallék más szózatot a mennyből, amely ezt mondja vala: Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból:”

Jelenések könyve 18,4

Most térjünk vissza Noé történetére, mert ígértem folytatást. Az ige bizonyságot tesz Jáshár könyvéről, két helyen konkrétan nevén nevezi a könyvet és az egész Szentírásban elszórtan sok helyen utalást találhatunk rá. Jáshár könyvében részletesebb betekintést kaphatunk Noé történetébe, hogy az özönvíz előtti időkben az Úr elragadta (halál által) azokat, akik az útján jártak:

„Az Úr mondta: „Eltörlöm a föld színéről az embert amit teremtettem, igen, embertől az ég madarain át, egyetemben a jószággal és az állatokkal amik a mezőn vannak, mert megbántam hogy teremtettem őket.” Minden ember aki az Úr útjain járt meghalt azokban a napokban, mielőtt az Úr gonoszt hozott az emberre, amelyet kijelentett, mert ez az Úrtól volt, hogy ők ne lássák a gonoszt amelyet az Úr az emberek fiairól beszélt. Noé kegyelmet talált az Úr szemében, és az Úr választotta őt és a gyermekeit, hogy magot támasszon belőlük az egész föld színén.”

Jáshár könyve 4,19-21

Az Úr nem változik, így ahogyan kezdetekben is megóvta a gyermekeit a haragjától, úgy az eljövendő korban is meg fogja óvni az Övéit, mert mi nem a harag fiai vagyunk. Végezetül pedig jöjjön ez az ige:

„Az igaz elvész és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz; Bemegy békességbe, nyugosznak ágyaikon, akik egyenes útaikon járának.” 

Ézsaiás könyve 57,1-2

Jézus bármelyik percben vissza jöhet az övéiért! Gyűjtsetek elég olajat.. Készen állsz?

Ha tetszett ez a cikk, ne felejtsd el megosztani barátaiddal!

Töltsd le alkalmazásunk

Screenshot 3
AZ ELRAGADTATÁS - MILLIÓK ELTŰNÉSE 43
Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.