hogyan lehet megtérni és Istent követni?

5 Perc. Olvásási idő
hogyan lehet megtérni és Istent követni?

A megtérés és Isten követése a hit útja, amely sok ember számára életük legfontosabb döntése. Az alábbiakban néhány lépést mutatunk be, amelyek segíthetnek ebben a folyamatban:

  1. Ismerd meg Istent: A megtérés első lépése annak megértése, hogy ki az Isten, és mi az, amit Ő képvisel. Olvass bibliát, beszélj más hívő emberekkel, és tanulmányozd Isten üzenetét.
  2. Térj meg a bűneidből: A bűneink elválasztanak minket Istentől. Az igazság megismerése segít abban, hogy megértsük a bűneinket, és elkezdjük azokat megbánni.
  3. Higgy Jézusban: Jézus meghalt azért, hogy megtérítse a bűneinket, és megnyissa számunkra az örök élet útját. Az Ő szeretetének elfogadásával és a hit által való megtéréssel kapcsolatba kerülhetünk Istennel.
  4. Engedjük, hogy Jézus átalakítsa életünket: A megtérés után fontos, hogy engedjük, hogy Jézus vezessen minket az életünkben, és átalakítsa azokat a részeit, amelyek nem felelnek meg az Ő akaratának.
  5. Éljük meg a hitet: A megtérés után éljük meg hitünket azzal, hogy szolgáljuk Istent és másokat, és kövessük Őt az életünk minden területén.

hogyan lehet megtérni? – Megtérés

Fogadd el Isten irántad való szeretetét:

Az isteni szeretet végső kifejeződése az Atya ajándéka, saját Fia. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3:16). Isten megváltása által az ember számára lehetővé válik, hogy a hívők „Isten fiainak nevezhetők” (1Jn 3:1). „Nagyobb szeretete nincs senkinek, mint az, hogy valaki életét adja barátaiért” (János 15:13).

- Hirdetés -

Bűneitek megvallása és megbánása:

„Ha megvalljuk bűneinket, hűséges és igaz, hogy megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól” (1János 1:9). A bűn gonosz természetének felismerése és a bűnhöz vezető tényezők megértése szükséges a gyónáshoz. Konkrétnak kell lennünk, amikor megvalljuk bűneinket.

Hit által bűnbocsánatot kapni:

Higgyük el, hogy: Krisztus meghalt érted, „hogy … megízlelje a halált minden emberért” (Zsidók 2:9), Krisztus megbocsát neked: „Őbenne van megváltásunk az ő vére által, a mi vétkeink bocsánata” (Efézus 1:7), és Krisztus megment az örök haláltól, mert kijelentette: „Aki hisz bennem, annak örök élete van” (János 6:47).

Tapasztald meg a megváltozott élet csodáját:

„Ha tehát valaki Krisztusban van, új teremtmény lett: a régi elmúlt, íme, minden újjá lett” (2Korinthus 5:17). Az új természet Isten Lelkének az életben végzett munkájának eredménye, amelynek eredményeként a hívő meghal a bűnnek, és újjászületik. Így a hívő újjáteremtődik Krisztus hasonlatosságára, és új irányba indul (Ezékiel 36:26, 27; János 1:12, 13; Titus 3:5; Jakab 1:18). Ezen isteni erő által a keresztény részesül az isteni természetben, és örök életet kap (2Péter 1:4; 1János 5:11, 12).

- Hirdetés -

Isten parancsolatainak az Ő ereje által való engedelmeskedés:

Jézus azt mondta: „Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsolataimat” (János 14:15). Az engedelmesség a szeretet természetes következménye. A keresztények nem azért tartják meg a parancsolatokat, hogy üdvözüljenek, hanem azért, mert üdvözültek.

Fenntartani ezt a győzelmet a Szentírás napi tanulmányozásával és imádsággal:

„(János 5:39) és „Szüntelenül imádkozzatok” (1Thesszalonika 5:17). A hívőnek naponta kapcsolódnia kell Krisztushoz, ahogyan az ág kapcsolódik a szőlőtőhöz (János 15:4).

Csatlakozz Isten igaz egyházához:

A Biblia megadja az igaz egyház leírását: „Itt van a szentek türelme: itt vannak azok, akik megtartják Isten parancsolatait és Jézus hitét” (Jelenések 14:12). Isten igaz egyháza meg fogja tartani minden parancsolatát – beleértve a Tízparancsolat hetedik napi szombatot is (2Mózes 20:8-11) -, és meglesz benne Jézus hite (Zsidók 11:6).

Keresztelkedjetek meg:

„Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki pedig nem hisz, az kárhozatra jut” (Márk 16:16).

- Hirdetés -

Oszd meg a hitedet másokkal:

„Ha száddal megvallod az Úr Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz” (Róma 10:9).

Bizonyos lehetsz az üdvösségedben:

„Ahányan pedig befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik hisznek az ő nevében” (János 1:12). Isten hűséges az ígéreteihez (1Korinthus 1:9).

- Hirdetés -

Ima

Isten üdvösségének elfogadásához és az Úrral való kapcsolat megkezdéséhez ezzel az imával kezdheted:

„Mennyei Atyám, elfogadom Jézus Krisztust személyes Megváltómnak, és az Ő vérét engesztelésül a bűneimért. Jöjj be a szívembe, élj bennem, és segíts, hogy a Te Igéd szerint járjak. Jézus nevében kérlek. Ámen.”

Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.