Quantcast

Isten üzenete a felkészültlenekhez.

28 Perc. Olvásási idő

Jézus előrejelzései

„Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben,
akik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd
háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg
kell lenniük. De még ez nem itt a vég.

Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország
ellen; és lesznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mindez pedig a sok
nyomorúságnak kezdete. […] a gonoszság megsokasodik […] És az Isten országának ez az
evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a
vég. (Máté 24,4-14)

- Hirdetés -

Nyomorúság közeleg

Az egyik szótár a „nyomorúság” kifejezést a gyötrelem, szerencsétlenség és szenvedés
szavakkal írja le – a Nagy Nyomorúság pedig a hihetetlen mértékű szenvedés és válság
időszaka lesz. Isten arra szólítja fel az emberiséget Szentlelke által, hogy készüljenek a vég
eljövetelére. Megengedi, hogy a természet egyik csapását a másik után mérje a földre, így
figyelmeztetve a harag és az ítélet közelgő napjára.


Vajon hiszünk-e Jézus jövendöléseinek? A halmozódó tudás és a nagyszerű tudományos
eredmények korában magunkévá tesszük-e igazán a bibliai nézetet, miszerint a világ a teljes
káosz felé rohan?


Vajon szó szerint kell-e értenünk a Bibliában elhangzó próféciákat? Lesz-e még egy utolsó,
minden országot bekapcsoló világháború, ahogyan arról Isten Igéje beszél? Csakugyan az
eddigieknél még szörnyűbb éhínségeknek, járványoknak, földrengéseknek, árvizeknek és más
súlyos természeti katasztrófáknak nézünk elébe – ahogyan azt a Biblia egyértelműen állítja?

- Hirdetés -

Háború és terrorizmus

Tényleg háborúknak, terrorcselekményeknek és erőszaknak lehetünk majd tanúi világszerte?
Igazán számolnunk kell az erkölcsi normák és törvények teljes semmibevételével – illetve
világméretű válsággal az infláció elszabadulása és a gazdaság összeomlása következtében?


Csakugyan eljön egy rövid, átmeneti időszak, amikor törékeny béke lesz a földön, és amikor az
emberek sóvárogva vágynak majd az újbóli megnyugvásra? S ezt a törékeny békét valóban
egy a Bibliában megjövendölt, fenyegető romlás fogja követni?
Tényleg hihetünk-e a Szentírásnak, amikor azt állítja, hogy az emberek egy napon így
nyugtatgatják majd magukat:

„Át fogjuk vészelni ezeket a nyomorúságokat, s hamarosan
megint békében és jólétben fogunk élni!”? Azután, hirtelen, az egész világot magával sodorja
az utolsó, romboló erejű világháború. Valóban közelegne Armageddon?

Több mint kétmilliárd ember hal meg

Az embernek belesajdul a feje, ha szó szerint értelmezi a bibliai próféciákat. Amennyiben
elhisszük a Biblia szószerinti jelentését, úgy azt állítjuk, hogy még egy nagy világháború
következik, s egy olyan nyomorúságos időszak, amelyben több mint két milliárd ember veszti
életét.

- Hirdetés -

A háború, az éhínség, a járványok, a földrengések, az árvizek, s a világszerte pusztító
más természeti katasztrófák mind-mind számtalan emberéletet fognak követelni.
A Biblia egyértelműen megjövendöli, hogy az emberek gúnyosan nevetnek majd az olyan
próféciákon és előrejelzéseken, amilyenekről ez a látás is szól.

Noé nem talál halló fülekre

Noé korában az emberek nem hitték el, hogy büntetésképpen özönvíz sújtja majd a földet, így
tivornyázással múlatták az időt, s csak nevettek az őrült prófétán, aki holmi isteni látásról
prédikált nekik.

- Hirdetés -

A Bibliában a következőt olvassuk: „semmit sem sejtettek, míg el nem jött az
özönvíz, és mindnyájukat el nem sodorta” (Mt. 24:39) Jézus elmondta, hogy az utolsó időkben
élő férfiak és asszonyok hasonlóképpen megmaradnak majd szexuális bűneikben, lázadó
állapotukban, erőszakos és erkölcstelen életmódjukban – mígnem eljön a vég.

Nem fogadják majd be a közelgő romlásról és ítéletről szóló látásokat és előrejelzéseket.
Ám jóllehet az értelmiség és az egyházi vezetés gúnyt űz az efféle üzenetből, korunk
ifjúságának jelentős része odafordítja a fülét az apokaliptikus próféciákhoz. Manapság nem
csupán a keresztények várják a világvégét, amelyről a Biblia beszél; nemrégiben még a Time
magazin is komoly figyelmet szentelt a témának.

Korunkban sok gondolkodó tudós, értelmiségi, behaviorista pszichológus és műszaki szakember is úgy véli, hogy a
világtörténelem kataklizmatikus véget érhet, mégpedig az igen közeli jövőben.
Sokan megbélyegzik majd ennek a látásnak az üzenetét, mondván, hogy fanatikus kísérlet
csupán a hitetlenek riogatására.

Mások a „harag és ítélet” motívumát találják majd kifogásolhatónak, az emberek tudniillik gyakran csak Isten egyik oldalát hajlandóak meglátni –
az Ő szerető és kegyelmes voltát. Pedig egy másik oldala is létezik személyiségének – ennek
bebizonyításához elegendő csak futólag áttekinteni Isten Igéjét. Pál apostol így írt: „Mivel
tehát ismerjük az Úr félelmét, embereket győzünk meg”. (2Korintus 5:11)

A világ „elszabadul”

Amennyiben valaki úgy vélné, hogy látásom túl rémisztő, vagy „túlságosan messzire megy”,
annak hadd mutassam be világos kronológiai sorrendben, hogy milyen eseményeket is
jövendöl meg a Szentírás maga.

- Hirdetés -

A Biblia világosan megjövendöli, hogy a világ mintegy „elszabadul” – hogy a városok
irányíthatatlanokká, az országok pedig kormányozhatatlanokká válnak. Az emberek teljesen
hátat fordítanak majd Istennek – kapzsivá és materialista szemléletűvé lesznek.

Az intézmények vezetését bajkeverő lázadók ragadják magukhoz, s az emberek a válság
közepette „minden elképzelhető gonosz módon tobzódnak” majd.
Keresztények ezrei pártolnak el a hittől és árulják el barátaikat. Lobbanékony természetűekké
és felfuvalkodottakká lesznek, akik csak „jó időkben” dicsőítik az Urat.

Inkább lesznek a gyönyörnek, mintsem Istennek szeretői. A „normális” időknek vége szakad, s a
kábítószerfüggők, a prostituáltak, a homoszexuálisok, a tolvajok és az utcai gyilkosok
számítanak majd átlagembereknek.
Az emberi természet a „tudás megsokasodása” ellenére is az erkölcstelenség, az erőszak és a
lázadás áldozatává válik.


A Biblia megjövendöli annak a napnak az eljövetelét, amikor az egész földön a terrorizmus és
az erőszak hatalmasodik el. A keresztényeket elképzelhetetlen mértékű erkölcstelenség fogja
körülvenni, és lelküket szinte halálra gyötri. Sátán megpróbálja majd kétségbe vonni és
tönkretenni a Szentlélek munkáját.


Egész nemzetek kezdenek istentelen, lázadó filozófiákat és hamis vallási kultuszokat követni.
Az emberiség a törvénytelenség és a gátlástalanság állapotába kormányozza bele a világot, s a
széthullott darabokat csakis egy szuperdiktátor lesz képes ismét összeilleszteni, aki
természetfeletti hatalmat tulajdonít magának.

Izrael legyőzhetetlenné válik

A Biblia megjövendölte, hogy az „utolsó időkben” újjá fog születni Izrael nemzete: a zsidók,
akik csaknem kétezer évig elnyomottan és üldözötten bolyongtak a föld színén, s akiket Isten
ellenségei gyilkoltak, vissza fognak térni Palesztinába, és újra elfoglalják anyaföldjüket.


1948 májusában azután kézzelfoghatóan beteljesedett a bibliai prófécia – megszületett Izrael
nemzete, és elkezdett „virágozni, mint a sivatagi rózsa”. Éppúgy történt, ahogyan azt a Biblia
előre megmondta.


A Biblia az is megjövendöli, hogy ellenségek egész serege fog felkelni Izrael ellen az ország
kizsákmányolásának a szándékával, de mindannyiuknak legyőzötten kell majd
megfutamodniuk, s a félelemtől mintegy megolvad a szívük.

A Bibliában úgy olvassuk, hogy egy zsidó több mint ezret futamít majd meg az ellenség soraiból, tíz pedig tízezret.
Izrael legyőzhetetlen, mert sorsa a mennyei prófécia sodrában halad előre. Nincs a földön
egyetlen olyan ország sem, amely elég erős lehetne Izrael legyőzéséhez, és Jeruzsálem utcáit
kizárólag az Istentől elrendelt időben tapodhatják majd ellenséges lábak.

Az „Egyesült Világállam”

A Biblia előre megjövendölte az Európai Közös Piac megszületését. Az Európai Gazdasági
Közösség 1957-ben kezdte meg működését, amikor a konföderációt alkotó hat ország aláírta a
Római Szerződést.

A szerződés aláírása kapcsán számos bibliatanító elgondolkodott rajta, vajon ez-e annak a bibliai próféciának a beteljesedése, amelyik az ókori Római Birodalom újjáéledéséről beszél. Ez a prófécia azt állítja, hogy „a végidőkben” tíz nemzet kel fel és
biztosít hatalmi bázist az Antikrisztus számára.

Az 1957-es egyezmény óta négy másik ország is csatlakozott a közösséghez, s a tagok így immár összesen tízen vannak. Folyamatos tárgyalások folynak a közösség további bővítéséről, s az „Európai Egyesült Államok”
megalakításáról.


Az „Egyesült Világállam” létrejötte csupán egy világgazdasági válságnyira van már tőlünk. A
világ pénzrendszerének összeomlása elvezethet egy globális diktátor által irányított
világkormány felállításához.

Belgium miniszterelnöke nemrégiben a következőket nyilatkozta:
„A nemzetközi bizottságok módszere kudarcot vallott. Egy olyan személyre van szükségünk,
aki a lehető legnagyobb tapasztalattal, nagy tekintéllyel, széleskörű befolyással és rengeteg
energiával rendelkezik – legyen akár civil, akár katona, s bármilyen nemzetiségű –, aki
csökkentené a bürokráciát, minden bizottságot eltörölne az útból, felébresztené mind az
embereket, s az összes kormányt egyesítené és egy cél szolgálatába állítaná be.

Csak jöjjön minél hamarabb!” (Megjelent a Le Soir-ban)
A világméretű anarchia és zűrzavar érlelheti meg a világot az antikrisztusi diktátor számára,
aki a béke jegyében fog fellépni, a mindenütt uralkodó kétségbeesés és törvénytelenség
megszüntetésének a célkitűzésével.

Az Antikrisztus – a Szupersztár

Ha mintegy lefejtjük a bibliai próféták kijelentéseiről a misztikus és „kísérteties” burkot,
világosan láthatjuk, hogy a jövendölések egy „szupersztár Antikrisztus” fellépéséről beszélnek,
aki az utolsó napokban áll majd elő, hogy ellene szegüljön Istennek és üldözze az igaz
keresztényeket.

A béke, a törvény és a rend nevében érkezik, és sikerül majd változásokat
elérnie a törvényhozásban és az igazságszolgáltatásban, ám le fog lepleződni, hogy valójában
Sátán csaló fia.


A Biblia megjövendöli róla, hogy terroruralma jóllehet rövid ideig tart majd, ám teljes kárt és
pusztulást idéz elő. Ez a hamis diktátor, aki a világosság angyalának tetteti magát, az egész
világot megtéveszti majd.


Gondoljunk csak arra, milyen hatalomnak van birtokában napjainkban az Egyesült Államok
elnöke. A magas körökben forgolódó politikusok soha nem látott hatalomra törnek és posztok
után kapkodnak.

A közelmúlt fejleményeinek fényében nem nehéz megérteni a bibliai
előrejelzéseket, miszerint az Antikrisztus istenként ül majd trónján, imádatot és tiszteletet
követelve magának a világ minden táján élő emberektől.

A végső világháború

Terjed a sátánimádat

A Biblia megjövendöli, hogy habár a világ a háború és a pusztulás szélén tántorog, az
emberiség vissza fog térni a démonok, ördögi szellemek és a fémből, fából, kőből készült
bálványok imádatához.

Az okkult tevékenységek napjainkban tapasztalható elszaporodása
Isten Igéje szerint egyértelműen az utolsó idők egyik jele. A mai fiatalság vagy Sátán szolgálata mellett kötelezi el magát, vagy pedig a technika és a tudomány isteneit imádja.


Csak egy olyan világ lesz képes szemet hunyni a háború okozta borzalmak és az emberiség
egyharmadának halála felett, majd ismét visszatérni lázadó és erkölcstelen állapotába, amelyik
felett immár a démonok rendelkeznek.

Furcsa és szokatlan történések

 

A Biblia leírása szerint szokatlan és furcsa jelek fognak feltűnni az égen és a földön. Az okozó eseményeknek. Ezek azokat az előttünk álló borzalmas éhínségeket és nyomorúságokat ószövetségi próféták „jaj”-oknak nevezték e jelenségeket – azaz fájdalmat és szenvedést jelölik, melyek már csupán karnyújtásnyira vannak tőlünk.

Az éhínség máris a legtöbb áldozatot szedő ellenséggé vált a világon; Biafrában és Bangladesben sok ezer ember
szenvedését és halálát okozta. Indiában ugrásszerűen nő a lakosság száma, a termés mennyisége ugyanakkor csökken,
minek következtében nap mint nap ezrek halnak éhen.


Milliók élnek világszerte külvárosi gödrökben és barlangokban élelem, ivóvíz és rendes fedél
nélkül a fejük felett. Milliók kapaszkodnak görcsösen egy-egy reménysugárba, csak hogy még
egy napig kibírják. A nyomor most már a mi „civilizált” és „fejlett” országunkban is nagyon is
valós problémát jelent.

Halált hozó kórok, patkányok és méhek

Jézus azt mondta, hogy a nyomorúság napjaiban „az emberek megdermednek [szívükben] a
félelemtől és annak sejtésétől, ami az egész földre vár” (Lk 21,26). Amerikában a szívbénulás
jelenti a legtöbb áldozatot szedő halálos betegséget.


Az orvosi szaktekintélyek szerint a nemi betegségek immár nem csupán járványnak
tekintendőek, hanem ijesztő méreteket öltő, kezelhetetlen népbetegségnek.
A tudósok új baktérium-, vírus- és kártevőfajok megjelenésével fenyegetnek, amelyek
ellenállnak a mérgeknek és vegyszereknek, s félő, hogy teljesen felforgatják a természet
rendjét.


Ma már léteznek a mérgekkel szemben immúnis „szuperpatkányok” is – ezek megfertőzik a
betakarított gabonát, és rettegett kórokat adnak át az embereknek. Dél-Amerikában úgynevezett „gyilkos méhek” jelentek meg, s fennáll a veszélye, hogy országunk területére is átterjednek. Szúrásuk csaknem minden esetben halálos kimenetelű.


A szokatlanul nedves, csapadékos nyarak szúnyoginváziót idéztek elő. Egyes vidékeken egész
marhacsordák vadultak meg a rájuk támadó vérszívóktól, amelyek emellett más élőlényeket is
megbetegítettek.


Texasban és Új-Mexikó némely területein szarvasmarhák ezrei fagytak halálra. Az elpusztult
állatok tetemeit ezután egybehordták, meglocsolták kerozinnal, majd elégették. Afrikában
marhák milliói váltak az aszály és az éhínség áldozatává. Az efféle problémák a jövőben csak
tovább súlyosbodnak majd.

Élelmiszerhiány

A fenyegető éhínség egyik további bizonyítéka a világ népességének szaporodása, valamint a
föld tartalékainak kimerülése és az élelmiszerforrások apadása. A rossz termés, a kártevők és
a betegségek hamarosan világszerte örökös aggodalom és rettegés forrásaivá válnak.
A Biblia súlyos élelmiszer- és energiahiányt jósol, s a világ számos országában máris válságos
a helyzet, és csak még rosszabbá válik majd, amint a népesség növekedése meghaladja az
élelmiszer-termelés mennyiségéét. Javulásra a leghalványabb jel sem utal.

A hét végső ítélet

A Biblia a Jelenések könyvében beszél a földre elkövetkező hét utolsó, borzalmas csapásról –
azokról, amelyek rettenetesebbek lesznek minden korábbinál együttvéve.

1.Fekélyes sebek és bőrrák

„Elment az első, kiöntötte a poharát a földre, és csúnya, rosszindulatú fekély támadt azokon az
embereken, akiken a fenevad bélyege volt, és akik az ő képmását imádták.” (Jel 16,2)
Az első csapás a fekélyes sebek, vagyis a rákos kelések megjelenése lesz; ez mindenkit utolér
majd, aki beállt az Antikrisztus szolgálatába.

A Biblia nem mondja meg, hogy pontosan mi
okozza majd a sebeket, de feltételezhetjük, hogy köze lesz hozzá a Szentírás egészében
végigkövethető alapelvnek: Isten Igéje azt mondja, hogy amit vetünk, azt fogjuk aratni is.
Érzékiséget, meztelenkedést és szexuális engedékenységet vetettünk – és komoly problémát
jelent napjainkban a nemi betegség. A rosszindulatú kelések akár a nemi betegségek egyik új,
fertőző válfajának a tünetei és következményei is lehetnek.


Másik magyarázattal szolgálhat az a figyelmeztetés, amelyet a szuperszonikus utasszállító
repülőgépek (SST) atmoszférára gyakorolt hatását vizsgáló kutatók tettek közzé nemrégiben.
Más országok már üzemeltetnek ilyen gépeket, de Amerika légteréből ki vannak tiltva. Egyes
kritikusok a hangrobbanásuk által okozott zajszennyezést kifogásolják, míg mások az
atmoszférára kifejtett káros hatásuktól tartanak.

A kutatók tanúsították, hogy amennyiben az
SST csupán öt százalékos változást idéz elő a föld ózonburkában, máris veszélyben vagyunk.
Amennyiben ez bekövetkezne, sokkal több káros napsugárzás érne el bennünket – állítják a
kutatók. Ez esetben a bőrrák és más fekélyes bőrbetegségek tömeges elszaporodásával kell
számolnunk, az ózonréteg öt százalék feletti elváltozásakor pedig a bőrrák csaknem
egyetemes méreteket öltő, senkit sem kímélő elterjedése fenyegetné az emberiséget.

2.A tengerek szennyeződése

„A második angyal is kiöntötte a poharát a tengerbe, és az olyanná lett, mint a halott vére, és
minden élőlény elpusztult a tengerben.” (Jel 16,3)
A végső ítéletek sorában az óceán szennyeződése a második. A Biblia jövendölése szerint a
tenger olyanná lesz, mint „a halott vére”. A Szentírás világosan előrejelzi a tengerekben élő
teremtmények elpusztulását.

3.A folyók és egyéb belföldi vizeink szennyeződése

„A harmadik angyal is kiöntötte a poharát a folyókba és a vizek forrásaiba, és azok vérré
változtak.” (Jel 16,4)
A harmadik ítélet a folyók és vízforrások szennyeződése. Korunk embere nem véletlenül
szentel ekkora figyelmet a környezetszennyezésnek; az emberiség egy régen megírt
forgatókönyvet játszik le – a Jelenések könyve egy részét.

A föld ivóvízkészlete a bibliai
próféciák szerint meg fog mérgeződni. Amikor a Biblia azt mondja ivóvízkészletünkről, hogy
olyanná válik, mint „a halott vére”, arról a sok halálról és romlásról beszél, aminek
nemzedékünk máris tanúja lehetett, s a helyzet csak rosszabbodni fog.

4.Halált okozó hőhullámok – perzselő napsütés

„A negyedik angyal is kiöntötte a poharát a napra, és megadatott neki, hogy gyötörje az
embereket annak tűző sugarával; és az emberek gyötrődtek a nagy hőségben, és káromolták
az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött a csapások fölött, de nem tértek meg, hogy
dicsőséget adjanak neki.” (Jel 16, 8-9)


A Biblia arról is beszél, hogy ugyanebben az időben a nap tűzgolyóként perzseli majd az
emberiséget. Elképzelhető, hogy maga Isten fog kiküldeni nagy erejű fénycsóvákat, amelyek
felperzselik a föld színét, vagy az is lehetséges, hogy az emberi technika borítja majd fel a
természet egyensúlyát, ami viszont súlyos időjárás-változásokhoz vezet – például rekorderejű
hőhullámokhoz.

1972 májusában Indiában több mint ötszáz ember halt meg hőguta
következtében. Vajon a jövőben is számíthatunk ehhez hasonló, intenzív hőhullámokra?
Vegyük még ehhez a napsugarakból származó egyre erősödő ultraibolya sugárzást és az
energiaválságot, amely használhatatlanná teszi majd a légkondicionáló berendezéseket – s
máris magunk előtt láthatjuk a közelgő borzalom képét.


A földet érő tűző napsugárzás óriási erdőtüzeket okozhat szerte az egész földön. Kaliforniában
például az által borította fel az ember a természet egyensúlyát, hogy eukaliptuszfákat ültetett
minden különösebb haszon nélkül. Mostanra több millió érett fává fejlődött, de a szakértők
becslése szerint kilencven százalékuk kipusztult – az 1972-es rekorddöntő fagy következtében.


Egy-egy komoly hőhullám következtében ezek a fák szó szerint lángolva felrobbanhatnának. A
fák magas részén található olajos kéreg olyan, akár a tapló – száraz gyújtós, amely a tüzet
fogó fát hatalmas fáklyává lobbantja.

Ha pedig világszerte ilyen tűzvész pusztít majd, és a
hamu a füsttel együtt az atmoszférába kerül, az valószínűleg az időjárásra is kihatással lesz,
mivel az égéstermék el fogja homályosítani a napot.


Képzeljünk csak el egy rémálomszerű világot, amelyben a nap elviselhetetlenül perzseli a
földet, túlhajtva az erőműveket és a légkondicionáló berendezéseket, s jelentős
áramkimaradást okozva.

5.Világméretű áramkimaradások

„Az ötödik [angyal] is kiöntötte a poharát a fenevad trónjára: országa elsötétült, nyelvüket
rágták kínjukban, kínjaik és fekélyeik miatt káromolták a menny Istenét, de nem tértek meg
cselekedeteikből.” (Jel 16,10; 11)


Az ötödik ítéletet úgy írja le a Biblia, hogy az egy „sötétséggel teli” időszak lesz, amikor a
emberek elharapják a nyelvüket fájdalmukban, s káromolják a menny Istenét. New York City,
London és más nagyvárosok lakói is pontosan tudják, mit jelent, ha nincs áram. A Biblia
előrejelzi, hogy az egész világ elképzelhetetlen kihatású áramkimaradásnak néz elébe. Valami
történni fog, aminek a következtében elsötétül a nap, a hold és a csillagok fénye is.


Ez lehet egy ismételt természetfeletti eredetű sötétség is, ahogyan az egyiptomi csapások
idejében is történt vagy például a keresztre feszítéskor. De utalhat a prófécia
üzemanyaghiányból fakadó súlyos áramkimaradásokra is, melyek akár napi nyolc órára, azaz a
nap egyharmadára is megfoszthatnak bennünket a világosságtól. Az is elképzelhető továbbá,
hogy a légszennyezés, a természeti katasztrófák vagy a többi ítélet következtében fellépő,
súlyos időjárásbeli vagy légköri változásokról van itt szó.

Az 1816-os évet például a „nyár
nélküli évnek” nevezték el, mivel Észak-kelet Amerika egyes részein minden egyes hónapban
fagyott; még júniusban is bokáig érő hó esett, a gabonatermés pedig komoly károkat
szenvedett. A jelenséget arra lehetett visszavezetni, hogy a Tambora nevű vulkán kitörésekor
több tonnányi vulkáni hamu került a légkörbe. 1915-ben elhomályosult a nap, s ennek
következtében az időjárás is megváltozott.


Lehetséges volna, hogy korunk ipari szennyezésének mennyisége beteljesítheti a bibliai látást?
És mi a helyzet a fokozódó vulkánikus tevékenységgel, lásd például a nemrégiben történt
izlandi kitörést? Vajon hány vulkánnak kell kitörnie ahhoz, hogy elsötétüljön a nap?

6.Vérfürdő Izrael földjén

„A hatodik [angyal] is kiöntötte a poharát a nagy folyamra, az Eufráteszre, és kiszáradt a vize,
hogy megnyíljék a napkeletről jövő királyok útja.” (Jel 16,12)


A hatodik ítélet azt írja le, hogy miként fog folyni a vér Armageddonnál. Bolygónk utolsó és
egyben legrombolóbb erejű harca oly sokak halálát s akkora pusztulást von majd maga után,
hogy az elesettek vére háromszáz kilométer hosszan folyik majd. Jóllehet a lóháton ülő
katonák képe kissé archaikusnak tűnhet a tankok és terepjárók korában, mégis nyugodtan
feltételezhetjük, hogy valóban lovasok vonulnak majd fel a harcra (Jel 9,15-16), hasonlóan
azokhoz, akiket a kínai kommunisták által nemrégiben bemutatott filmeken látni.

Izrael, az arab országok, valamint a Szovjetunió ugyancsak jelentős lovas haderővel rendelkezik (Jel
14,18-20
), melyeket bevethetnek az Armageddoni Csatában. Egy dolog azonban bizonyos. A
Biblia konkrétan előrevetíti, hogy Armageddonnál vérfürdőre kerül majd sor.

7.Ötvenkilós jégdarabok és eget-földet megrázó rengések

„A hetedik angyal is kiöntötte a poharát a levegőbe, és hatalmas hang szólalt meg a
szentélyből, a trónus felől: „Megtörtént”. Ekkor villámlás, zúgás és mennydörgés támadt, és
olyan nagy földrengés, amilyen nem volt, amióta ember született a földre: ekkora földrengés,
ilyen nagy!” (Jel 16,17-18)


A hetedik és egyben utolsó ítélet elképesztő erejű földrengés formájában érkezik el, melyet
óriási jégeső is kísér – egyenként ötvenkilós jégdarabok hullnak majd az égből. A földrengés
következtében egész városok válnak a földdel egyenlővé, szigetek tűnnek el a tengerekben, és
hegyek lesznek sík területekké.


Egyesek úgy hiszik, hogy amikor a Biblia ötvenkilós jégdarabokról beszél, valójában egy
meteoritesőre utal.
Ahhoz, hogy a maga teljességében lássuk e szörnyű haragot és nyomorúságot, csak
gondoljunk:


• Hitler kemencéire,
• Sztálin tisztogató akcióira,
• Biafrára,
• Nicaraguára,
• Pakisztánra,
• Bangladesre
• vagy Vietnámra


és a többi rémálomszerű borzalomra. Aztán szorozzuk be mindezeket a szörnyűségeket ezerrel
és sűrítsük bele néhány évnyi időbe. Így talán némi képet kaphatunk arról, mi is vár
mindazokra a Nagy Nyomorúság idején, akik továbbra is elutasítják Istent. De ez még nem
minden.

Jön Jézus, hogy felállítsa Királyságát

A legfélelmetesebb esemény azonban még csak ezután következik a bűnösökre. A Bibliában
leírt összes szörnyűségnél, jajnál és nyomorúságnál messze rémisztőbb lesz az a pillanat,
amikor a bűnösöknek térdre kell hullaniuk a földre visszatérő s Királyságát felállító Jézus
Krisztus előtt, és szemtől szembe találkozniuk kell vele.

A Biblia megjövendöli, hogy a bűnösök a sziklák között, a hegyek hasadékaiban és repedéseiben keresnek majd menedéket, s
könyörögnek a hegyeknek és a szikláknak, hogy essenek rájuk, csak hogy elrejtőzhessenek
annak az arca elől, Aki a trónon ül.


A Szentírás új égről és új földről is beszél, melyeket a Szentlélek tesz újjá. Krisztus r
teljhatalmú Királyként uralkodik majd, s véget vet minden háborúnak, betegségnek,
katasztrófának és más gonosz, ördögi dolognak. Lehet mindezen nevetni, lehet nem tudomást
venni róla vagy fanatikus képzelgésként elvetni, de ahogyan mostanra a zsidók is visszatértek
egykori hazájukba, éppoly bizonyos, hogy a keresztények is Krisztus barátjaként ülhetnek
majd be az Ő hamarosan eljövendő Királyságába.

Egyetlen a múltra vonatkozó bibliai prófécia
beteljesedése sem maradt el, s a jövőre vonatkozóak közül is mind valóra fog válni. Igen – a
harag és az ítélet kilátása valóban borzalmas, szomorú, félelmetes és szinte hihetetlen, de
lehetetlen megszépíteni vagy figyelmen kívül hagyni.

Ha mindezidáig elutasítottad Istent és
ellenálltál hívásának, bizonyosan állíthatom: eljön a nap, amikor remegő lábakkal fogod
végignézni, miként mennek végbe mind a fenti próféciák – egyik a másik után. Legyen csak
részed egy földrengésben – s lássuk, még akkor is nevetsz-e majd! Kövesd csak nyomon a
legfrissebb hírekben a világ eseményeinek alakulását – és mondd, hogy fanatikus vagyok!


Látásban láttam a közelgő ítéletet, s ezt a látást a Biblia is alátámasztja. Isten üzenete
fennhangon és világosan szól minden felkészületlen emberhez:
„Ébredj fel! Mindaz, ami ma a világban történik, természetfeletti eredetű, és immár nincs
visszaút! Nem élheted túl, kivéve, ha az Úr oldalán állsz! Akik önző módon és Isten nélkül
élnek, azokra nem vár más, mint rettegés és kétségbeesés!”

Kérjük, oszdmeg ezt a cikket!

További érdekes cikk: Minden nyolcadik keresztényt üldöznek a vallása miatt

Kapcsolódó cikk: Mi a jele az utólsó napoknak? , A szemünk láttára teljesednek be a bibliai próféciák

Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.
Hozzászólás