Quantcast

JÉZUS KRISZTUS AZ URAM ÉS MEGVÁLTÓM

4 Perc. Olvásási idő

Róma 10,9–10: „Mert ha a te száddal vallást teszel
az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten
feltámasztotta Õt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel
hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást
az üdvösségre.” Meg van írva az Igében: ha a szívemben
hiszem, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálból és
a hitemrõl vallást teszek; üdvözülök. (Róm. 10,9–10.)
Ezért én megvallom, hogy hiszem, Jézus a Krisztus. Hiszem,
hogy Jézus meghalt az én bûneimért a Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért.
Kérlek, Jézus, legyél az életem Ura. Hiszem, hogy a
megváltásod által kikerültem a sátán uralma alól, az ellenségnek
nincs többé hatalma felettem. Jézus vérében van az én
váltságom, minden bûnöm eltöröltetett a Bárány vére által.
Köszönöm Atyám a megváltó kegyelmedet, végtelen irgalmadat
és örökkévaló szeretetedet. Köszönöm, hogy az Atyám
lettél, és én a Te gyermeked lehetek. (Kol. 1,13–14.)
Köszönöm a fiúságot, az örökséget és a szívembe helyezett
foglalót, a drága Szent Szellemet. Az eddigi életem, a múltam
eltöröltetett a Te kegyelmedbõl, ezért többé nem tekintek
vissza. Jézus Krisztusban új teremtés lettem; Krisztus
bölcsességül, megigazulásul, szentségül és váltságul lett
nekem. Ezért Jézus bölcsessége, igazsága és szentsége
az enyém. (2Kor. 5,17. 1Kor. 1,30.)
Kijelentem a három világ: a menny, a föld és a pokol felé:
Jézus Krisztus lett az én Uram. Õbenne megváltást kaptam
a törvény átka alól, ezért a szellemi halálnak, a betegségnek
és a szegénységnek nincs többé hatalma felettem.

Jézus az én Uram.
Jézus az én Megváltóm.
Jézus az én Gyógyítóm.
Jézus az én Szabadítóm.
Köszönöm Neked drága mennyei Atyám a megváltásomat,
az örök életemet, mindazt a szellemi áldást, amellyel megáldottál
a mennyekbõl az én Uramban, Jézus Krisztusban.
(Ef. 1,3.) Ámen.
Valakik pedig befogadák Õt, hatalmat adott azoknak, hogy
Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Õ nevében hisznek;
akik nem vérbõl, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak
indulatából, hanem Istentõl születtek. (Ján. 1,12–13.)
Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Õ egyszülött Fiát
adta, hogy valaki hiszen Õbenne, el ne vesszen, hanem örök
élete legyen. (Ján. 3,16.)
Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet
hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van;
és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az
életre. (J án. 5,24.)
Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én
beszédemet, nem lát halált soha örökké. (J án. 8,51.)
És én örök életet adok nékik; és soha örökké el nem vesznek,
és senki ki nem ragadja õket az én kezembõl. (J án. 10,28.)
Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki
hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki csak él és hisz énbennem,
soha meg nem hal. Hiszed-é ezt? (J án. 11,25–26.)
Mert kegyelembõl tartattatok meg, hit által; és ez nem
tõletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekbõl,
hogy senki ne kérkedjék. (Ef. 2,8–9.)
Nem az igazságnak cselekedeteibõl, amelyeket mi cselekedtünk,
hanem az Õ irgalmasságából tartott meg minket az
újjászületésnek fürdõje és a Szent Szellem megújítása által,
[…] hogy az Õ kegyelmébõl megigazulván örökösök legyünk
az örök élet reménysége szerint. (Tit. 3,5. 7.)

- Hirdetés -

 

 

Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.
Hozzászólás