Quantcast

Jézus zsidó volt?

7 Perc. Olvásási idő

Jézus Zsidó volt?

Ha az interneten kutakodunk, látni fogjuk, hogy óriási nézeteltérés és vita övezi azt a kérdést, hogy zsidó volt-e Jézus. Mielőtt kellően megválaszolhatnánk a kérdést, fel kell tennünk egy másikat: mit jelent zsidónak lenni. Már ez a kérdés is sok vitát kelt, és a válasz attól függ, hogy ki adja. De az egyik meghatározás, amelyben a judaizmus főbb ágai (ortodox, konzervatív, reform judaizmus) egyetértenek ez: „zsidó az, akinek szülőanyja zsidó, vagy aki átesett a zsidóvá válás hivatalos folyamatán”.

Noha a héber Biblia nem mondja ki konkrétan, hogy az anyai vonalat kellene figyelembe venni, a modern rabbinikus judaizmus szerint a Tórának több szakasza is erre enged következtetni (pl. 5Mózes 7:1-5, 3Mózes 24:10, Ezsdrás 10:2-3). Aztán több példát találunk a Szentírásban arra, hogy pogányok áttérnek a zsidó vallásra (pl. a moábita Rúth – ld. Rúth 1:16, ahol Rúth kifejezi azon szándékát, hogy zsidóvá váljon), és őket ugyanúgy zsidóknak tekintik, mint a született zsidókat.

- Hirdetés -

Vizsgáljuk meg tehát a következő három kérdést: etnikai hovatartozása szerint Jézus zsidó volt? Vallását tekintve Jézus gyakorló zsidó volt? És végül, ha Jézus zsidó volt, a keresztyének miért nem a judaizmust követik?

Jézus etnikailag zsidó volt; zsidó volt az anyja?

Jézus nyilvánvalóan azonosult korának zsidóságával, a hús-vér néppel és törzzsel valamint a vallásukkal (bár kijavította a tévedéseiket). Isten szándékosan küldte Júdába: „Az övéi [Júda] közé jöve, és az övéi [Júda] nem fogadák be őt. Valakik [zsidók] pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek…” (János 1:11-12, Károli), és világosan kijelentette: „Ti [pogányok] azt imádjátok, akit nem ismertek, mi [zsidók] azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad” (János 4:22).

Az Újszövetség legelső verse világosan kijelenti Jézus zsidó etnikumát. „Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetségkönyve” (Máté 1:1). A Zsidók 7:14-hez hasonló szakaszokból, miszerint „ismeretes, hogy a mi Urunk Júdából támadt” nyilvánvaló, hogy Jézus Júda törzséből származik, amely szóból a zsidó elnevezés is ered. Mi a helyzet Máriával, Jézus anyjával? A Lukács 3-ban található nemzetségtáblázatban látjuk, hogy Mária egyenes ági leszármazottja volt Dávid királynak, ami alapján Jézusnak törvényes joga van a zsidó trónhoz. Ez alapján kijelenthetjük, hogy Jézus etnikailag zsidó volt.

- Hirdetés -

Jézus vallását tekintve gyakorló zsidó volt?

Jézusnak mindkét szülője „mindent elvégeztek az Úr törvénye szerint” (Lukács 2:39). Nagybátyja és nagynénje, Zakariás és Erzsébet ugyancsak gyakorló Tóra-hívő zsidók voltak (Lukács 1:6), tehát valószínűleg az egész család nagyon komolyan vette a zsidóságát.

A hegyi beszédben (Máté 5-7) Jézus folyamatosan tekintélyt tulajdonít a Tórának és a prófétai iratoknak (Máté 5:17), amelyek még a mennyországra is kihatással vannak (Máté 5:19-20). Rendszeresen eljárt a zsinagógába (Lukács 4:16), és tanítását a korabeli zsidók nagyra becsülték. Tanított a jeruzsálemi templomban (Lukács 21:37), amit egyszerűen nem engedtek volna meg (még azt se, hogy a templomnak abba a részébe menjen), ha nem lett volna zsidó (ApCsel 21:28:30).

Jézus külsőleg is a gyakorló zsidók jegyeit hordozta. A ruháján „cicit”-et (rojtokat) hordott (Lukács 8:43; Máté 14:36), amelyek a parancsolatok megtartására emlékeztettek (4Mózes 15:37-39). Megtartotta a páskát (János 2:17), és ezen a jelentős zsidó zarándok ünnepen (5Mózes 16:16) felment Jeruzsálembe. Megtartotta a szukkótot, a sátoros ünnepet (János 7:2, 10), és a Tóra előírásainak megfelelően felment Jeruzsálembe (János 7:14). Megtartotta a hanukát, a fények ünnepét (János 10:22) is, és valószínűleg a ros hásánát, a kürtzengés ünnepét is (János 5:1), mert felment Jeruzsálembe mindkét alkalommal, noha a Tóra ezt nem követelte meg. Nyilvánvaló, hogy Jézus zsidóként (János 4:22) és a zsidók királyaként (Márk 15:2) definiálta magát. Születésétől az utolsó páska vacsoráig (Lukács 22:14-15) Jézus gyakorló zsidóként élt.

De ha Jézus zsidó volt, a keresztyének miért nem a judaizmust követik? A judaizmus törvényeit Mózes adta Izrael fiainak egy nagyon szent és különleges szövetségben a Sinai hegyen, amiről a 2Mózes számol be. Ebben a szövetségben Isten kőtáblákra írta a törvényt, és azt parancsolta Izraelnek, hogy engedelmeskedjen a kinyilatkoztatás minden pontjának. De ez a csodálatos szövetség csak képe volt egy új és jobb szövetségnek, amelyet Isten egy nap a népével köt, zsidókkal és pogányokkal egyaránt.

- Hirdetés -

Erről az új szövetségről a Jeremiás 31:31-34-ben olvashatunk: „Eljön az az idő — így szól az Úr -, amikor új szövetséget kötök Izráel és Júda házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézen fogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. De ezt a szövetséget megszegték, pedig én voltam az Uruk — így szól az Úr. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izráel házával fogok kötni, ha eljön az ideje — így szól az Úr -: Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok — így szól az Úr -, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.”

A keresztyének ma azért nem követik a judaizmust, mert a mózesi szövetség Jézus Krisztusban beteljesedett. Jézus azt mondta: „Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt vagy a próféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat (Máté 5:17). A Zsidók szerzője ezt írta: „Amikor az újról szól, elavulttá teszi az elsőt, ami pedig elavul és megöregszik, az közel van az elmúláshoz” (Zsidók 8:13).

- Hirdetés -

A keresztyéneknek többé nem kell követniük a régi szövetséget, mert a régi helyére új került. Most már egy jobb szövetség áll rendelkezésre, egy jobb áldozattal, amelyet egy jobb főpap mutat be. „Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; és mivel nagy papunk van az Isten háza felett: járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk; mert hű az, aki ígéretet tett” (Zsidók 10:19-23).

Oszd meg ezt a cikket
Követés:
Célunk, Jézus Krisztus örömüzenetének hírdetése révén, minnél több ember életét lássuk örökkévaló módon megváltozni.
Hozzászólás